::
 ::
location :: root / communities & e... / node9 - independent media storage and distribution network

node9 - independent media storage and distribution network

novinky

Výzva k vytváření nezávislé sítě webserverů

Server node9 vyzývá k rozvíjení komunikace a vytváření mezinárodní sítě webserverů zaměřených na hostování webových stránek nezávislé a komunitní kultury. Je třeba vytvářet propojení projektů v mnoha úrovních, nedeformované komerční a mainstreamovou simplicitou v oblasti internetových služeb. Toto důležité informační médium je možné rozvíjet tak, že diferencovanost a bohatost komunikace otevírá nové směry a prostory jak myšlenkové, tak sociální. Je možné být blíže lidem, než u tradičních centralizovaných médií. Tato síť by měla umožnit výměnu zkušeností o osobní mezilidské a mediální komunikaci na internetu, podpořit obranu proti útokům na nezávislou infrastrukturu a sdílení prostředků.

11/2007

network (at) node9.org

news

Call for creation of independent network of webservers

Server node9 challenges development of communication and creation of international network of webservers aimed at hosting of websitef of independent and community culture. It is necesarry to create the connection of projects on many levels, undeformed by commercial and mainstream simplicity in the field of internet services. This important information medium can be developed in a way in which the diferentiation and richness of communication opens new directions and spaces both intellectual and social. It is possible to be closer to people than traditional centralized media. This network should allow for exchange of experience about interpersonal and media communication on the internet, support the defense against attacks on independent infrastructure and sharing of resources.

11/2007

network (at) node9.org    visions :: homes :: register :: forgot password
kyberka  ars morta universum  Web Independant Manifesto